Vedtekter

VEDTEKTER FOR SKEDSMO JANITSJARORKESTER

Sist revidert 13. februar 2014

 

§ 1. ORGANISASJON Skedsmo Janitsjarorkester stiftet 9.november 1972 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Akershus.

1.1 Organisering av musikkorpset

Musikkorpset har følgende aldersbestemmelser:

–          Musikanter i skolekorps kan bli aspiranter i Skedsmo Janitsjarorkester fra 1. august det året de fyller 15 år.

–          Aspiranten skal prioritere og oppfylle sine forpliktelser i skolekorpset.

–          Aspiranten er fritatt fra kontingent så lenge han/hun er medlem i skolekorps.

–          Så sant det ikke kolliderer med aktiviteter i skolekorpset skal aspiranten stille på øvelser og spilleoppdrag i Skedsmo Janitsjarorkester inkludert delta på aktuelle dugnader på lik linje med korpsets øvrige medlemmer.

–          Medlemmer som ikke har fylt 18 år må ha skriftlig tillatelse fra foresatte ved deltagelse på seminarer og turer med overnatting. For utenlandsturer må medlemmer uten 18 år ha med foresatt ved eventuell deltagelse.

Tvister i forbindelse med medlemmer som spiller i skolekorps skal avgjøres av regions-/kretsstyret.

§ 2. FORMÅL Skedsmo Janitsjarorkester skal legge vekt på å utvikle musikalske ferdigheter og skape et godt miljø til beste for sine medlemmer.

Skedsmo Janitsjarorkester skal:

–          ivareta og utvikle medlemmene musikalsk gjennom opplæring, deltagelse på konserter/arrangementer, motiverende tiltak og god organisering

–          være en viktig sosial arena for medlemmene

–          fremme forståelse for musikkorpsets kulturelle og sosiale betydning og herunder delta i det lokale musikk- og kulturliv

§ 3. MEDLEMSSKAP

3.1. Opptak av medlemmer Musikanter og andre interesserte kan tas opp som medlemmer i musikkorpset av musikkorpsets styre. Ved innmelding i musikkorpset skal korpsets styre umiddelbart sørge for at medlemmet blir medlem i NMF ved registrering i NMFs database. I tillegg skal også faste dirigenter og faste instruktører registreres i NMFs database.

Det er kun medlemmer i korpset som kan velges som medlem av korpsets styre.

3.2 Forutsetning for medlemskap a. Alle medlemmer plikter å følge musikkorpsets, NMFs og regionens vedtekter, reglement og lovlige vedtak. b. Alle nye medlemmer skal levere inn medlemsopplysninger på gjeldende innmeldingsskjema. Ved endring av registrerte opplysninger skal medlemmene snarest mulig gi melding til musikkorpsets styre.  Nevnte opplysninger gis videre på gjeldende skjema/ medium for registrering i NMFs medlemsdatabase.  Det gis ikke adgang til reservasjon mot registrering. c. Musikantene skal møte på øvelser, konserter og andre oppdrag til avtalt tid. I tilfelle fravær skal gruppeleder varsles i god tid. d. Korpsets instrumenter, uniformer og utstyr skal holdes i god stand.  Uforsiktig behandling kan medføre økonomiske krav. Bruk av korpsets eiendeler i andre musikkaktiviteter må godkjennes av styret.

3.3 Rapporteringsplikt og kontingent a. Musikkåret følger kalenderåret. b. Medlemmene er forpliktet til å betale en årlig kontingent som fastsettes av årsmøtet.  Dersom et medlem er skyldig kontingent for mer enn 12 måneder, eller har andre uoppfylte økonomiske forpliktelser til Skedsmo Janitsjarorkester som er mer enn 12 måneder gamle, kan styret suspendere medlemmet til dette er oppgjort. c. Korpset skal hvert år sende årsrapport og medlemsopplysninger til NMF på avtalt skjema/medium til en hver tids fastsatte frist. Det gis ikke anledning til reservasjon mot registrering.                                                                                                                                 d. Korpset skal betale kontingent til NMF innen 1.februar hvert år. Kontingenten regnes etter korpsets registrerte medlemstall per 31. desember foregående år.

3.4. Utmelding og permisjon Medlemmer som ønsker å melde seg ut eller søke permisjon må gi skriftlig melding om dette til korpsets styre. I permisjonstiden må medlemmet betale kontingent tilsvarende utgiften korpset har for medlemmets NMF-medlemsskap. Medlemmer meldes ut av NMF ved utmelding fra musikkorpset. Betalt kontingent refunderes ikke ved utmelding.

3.5 Suspensjon og eksklusjon a. Styret kan iverksette disiplinære tiltak overfor medlemmer som ikke retter seg etter gyldige vedtekter, regler og vedtak, eller er til skade for musikkorpsets aktivitet.                                 b.  Styret kan suspendere medlemmer for et bestemt tidsrom.

 

c. I grove tilfeller kan årsmøtet vedta eksklusjon. d. Musikkorpsets suspensjons- og eksklusjonsvedtak kan ankes inn for kretsstyret.

 

§ 4. ÅRSMØTET

4.1 Status

Årsmøtet er musikkorpsets høyeste myndighet.

4.2. Årsmøteperiode, innkalling og saker til årsmøtet a. Ordinært årsmøte avholdes hvert år i løpet av februar. b. Det innkalles til ekstraordinært årsmøte dersom styret eller 1/3 av musikkorpsets medlemmer krever det. c. Innkallingen sendes ut minst 4 uker før ordinært og 2 uker før ekstraordinært årsmøte. d. Styrets årsmelding, revidert regnskap, valgkomiteens innstilling og saker til behandling på årsmøtet skal sendes medlemmene senest 2 uker før årsmøtet. e. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende senest 3 uker før årsmøtet avholdes. Styret plikter å legge saker som kommer inn i rett tid fram på årsmøtet.

4.3. Representasjon, rettigheter og voteringer a. På årsmøtet deltar musikkorpsets medlemmer og gjester invitert av styret. b. Følgende har tale, forslags- og stemmerett:         •    medlemmer         •    styrets medlemmer i alle saker, dog ikke stemmerett under behandling av årsmelding og regnskap c. Følgende har talerett:         •    representanter fra NMF  Årsmøtet kan for øvrig gi talerett til hvem det måtte ønske. d.  Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede.  Møter mindre enn halvparten, innkalles det til nytt årsmøte innen 8 dager.  Dette årsmøtet er beslutningsdyktig uansett fremmøte.                                                                                           e. Gyldige vedtak krever mer enn halvparten av de avgitte stemmene.

4.4 Årsmøtets dagsorden Årsmøtet skal behandle følgende saker: a. Konstituering     1.Åpning     2.Navneopprop     3.Godkjenning av innkalling     4.Godkjenning av dagsorden /saksliste     5.Valg av møteleder     6.Valg av referent     7.Valg av 2 protokollunderskrivere b. Godkjenning av årsmelding c. Godkjenning av revidert regnskap d. Saker fremmet av musikkorpsets styre og medlemmer e. Fastsettelse av kontingent f. Valg

1. Leder for ett år 2. Nestleder, sekretær, kasserer, materialforvalter og varamedlem velges for 2 år 3. Revisor for 2 år 4. 2 medlemmer i valgkomiteen for 2 år De som velges må ha gyldig medlemskap og ha sagt seg villige til å motta verv. Valg skal foregå skriftlig hvis noen krever det.

§ 5. STYRET 5.1 Sammensetning og konstituering Styret består av leder, nestleder, sekretær, kasserer, materialforvalter og varamedlem. Alle innkalles til styremøtene.

5.2 Fullmakter a. Styret skal lede musikkorpset etter de vedtak årsmøtet har fattet. b. Styret kan nedsette de utvalg og komiteer det er behov for. c. Styrets leder eller to av styrets medlemmer tegner musikkorpset.

5.3 Innkalling til styremøter – beslutninger a. Styret innkalles og ledes av leder.  Styret kan også innkalles når 3 av medlemmene krever det.  Styret er beslutningsdyktig når minst 3 av styrets medlemmer er til stede.

b. Det skal føres protokoll fra styremøtene. c. Styret har opplysningsplikt i forhold til medlemmene vedrørende saker som styret arbeider med og som har felles interesse. Informasjon skal gis på passende måte for eksempel via e-post, korpsets webside, på øvelser eller på medlemsmøter. Medlemsmøter skal avholdes når styret eller korpsets medlemmer føler behov for det.

5.4 Årsavslutning Styret skal utarbeide årsmelding og avslutte regnskapet for hver årsmøteperiode. Regnskapet skal revideres av revisor valgt av årsmøtet.

5.5 Personalansvar Styret foretar engasjement, ansettelser, oppsigelser og avskjedigelser og har fullmakt til å inngå lønns- og arbeidsavtaler. Leder har det overordnede ansvaret i slike saker.
 

§ 6. KOMITEER OG UTVALG

6.1 Revisjon Revisor skal gjennomgå regnskapet for hver årsmøteperiode og legge fram beretning for årsmøtet.

6.2 Valgkomiteen Valgkomiteen skal innstille valgbare kandidater til tillitsverv etter § 4.4f.

6.3 Musikkutvalget Musikkutvalget består av dirigenten og 3 medlemmer som velges av styret.  Forslag til utvalgets sammensetning kan fremmes til styret av korpsets medlemmer. Leder av musikkutvalget skal innkalles til styremøtene.

6.4 Andre komiteer Styret kan nedsette andre komiteer ved behov. Komiteene skal ha begrenset virketid. Styret skal gi komiteene instruks for sitt arbeid.

 

§ 7. UENIGHET OG TVISTER Uenighet og tvister om vedtektenes forståelse forelegges regions-/kretsstyret med forbundsstyret som ankeinstans.

§ 8. OPPLØSNING OG UTMELDING AV NORGES MUSIKKORPS FORBUND a. Vedtak om oppløsing av musikkorpset kan bare fattes på to påfølgende ordinære årsmøter eller på ordinært årsmøte med påfølgende ekstraordinært årsmøte. Vedtaket krever minst 3/4 flertall. b. I tilfelle oppløsning skal musikkorpsets midler plasseres i bank på sperret, rentebærende konto. Det siste årsmøtet fatter vedtak om hva som skal gjøres med korpsets forpliktelser, formue og eiendeler. c. Vedtak om utmeldelse av Norges Musikkorps Forbund må gjøres på to påfølgende årsmøter med minst en måneds mellomrom. Gyldige vedtak krever 2/3 flertall. Utmeldingen må skje skriftlig og sendes NMF senest 15. november for at utmeldingen skal være gyldig fra 1. januar påfølgende år. Ved utmelding tapes all rett til NMFs verdier.

§ 9. VEDTEKTSENDRINGER Årsmøtet kan endre vedtektene med 2/3 flertall.   IKRAFTTREDELSE Disse vedtektene trer i kraft fra og med 13. februar 2014.